ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE ANVÄNDNING TRIVOX AB:S EKONOMISKA BILTJÄNST

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (’’Avtalet’’) är tillämpliga vid användning av Trivox AB:s (“Bolaget”) ekonomiska biltjänst (“Tjänsten”).

1.2 En beställning av Tjänsten utmynnar i en personlig inloggning (’’Konto’’). Genom att ni (”Användaren”) registrerar ett konto på Trivox AB:s hemsida, ingås ett bindande avtal med Bolaget.

1.3 Användaren bekräftar att den har läst och förstått Avtalet, accepterar Avtalet och samtycker till att vara bunden av det.

1.4 Bolaget och Användaren benämns även i Avtalet gemensamt ”Parterna” eller för sig ”Part”.

2 KONTAKTUPPGIFTER

2.1 Om Användaren eller tredje part skulle ha några frågor angående Tjänsten, Avtalet eller nedanstående villkor används följande kontaktinformation för att kontakta Bolaget,
E-post: sandi.merzihic@trivox.se
Tel: 070-6288643

3 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Personuppgifter hanteras i enlighet med Trivox AB:s personuppgiftspolicy, vilken bifogas separat.

4 DATASÄKERHET

4.1 Bolaget använder sig av för branschen sedvanliga certifikat för att leverera en säker anslutning vid användning av Tjänsten. Bolaget förbehåller sig rätten att byta befintliga certifikat när Bolaget finner det lämpligt.

4.2 Bolaget ska säkerställa att hantering av personuppgifter sker över en krypterad http- anslutning och att informationen säkerhetskopieras på ett säkert sätt.

5 COOKIES

5.1 Bolaget använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och vad ändamålet med dessa är. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn.

6 BOLAGETS ÅTAGANDEN

6.1 Bolaget ska mot Användarens ersättning tillhandahålla en webbaserad ekonomisk biltjänst.

6.2 Bolaget ska sträva efter att hela tiden hålla Tjänsten tillgänglig. Eventuella fel eller problem i Tjänsten rättas löpande av Bolaget för att säkerställa Användarens upplevelse och användning

6.3 Bolaget åtar sig att utföra löpande underhåll och service av Tjänsten.

6.4 Bolaget åtar sig att förse Användaren med support genom kontakt enligt punkt 2.1 ovan.

6.5 Bolaget garanterar inte att alla kostnader som tillkommer under bilägandet presenteras, då detta kan bero på att det saknas information, samarbetspartners eller dylikt.

7 BOLAGETS BEHÖRIGHET

7.1 Bolaget förbehåller sig rätten att granska Användarens sätt att hantera och använda Tjänsten samt att inhämta statistik om Tjänstens användning. Den statistik som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör och ägs av Bolaget.

7.2 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Tjänsten med eller utan förvarning.

7.3 Bolaget har rätt, men inte skyldighet, att ta bort Användarens Konto och innehåll (”Innehållet”) från Tjänsten som Bolaget anser vara olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent eller som kan skada Tjänstens rykte och/eller förtroende. Bolaget har även rätt, men inte skyldighet, att ta bort Användarens konto och Innehåll om det kränker en Parts immateriella rättigheter.

7.4 Bolaget förbehåller sig rätten att avsluta Användarens Konto enligt punkt 11.2 p. b nedan vid uteblivet accepterande av ändrade Allmänna villkor.

8. PERSONUPPGIFTER

8.1 Trivox AB åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Vidare åtar sig Trivox AB att inte sprida några personuppgifter till tredje man som Användaren lämnat under registreringen eller vid annat tillfälle. Uppgifterna kan dock komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till Trivox AB:s samarbetspartners.

9 ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

9.1 Användaren garanterar genom ingående av detta Avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

9.2 Användaren får ej använda Tjänsten på ett sätt som strider mot varken god sed, svenska eller internationella lagar och förordningar. Användaren ansvarar själv för att Innehållet av den information som lagras på Användarens Konto är uppdaterad och korrekt.

9.3 Användaren får inte använda Tjänsten för olaglig verksamhet. Tjänsten får inte användas för att distribuera skadligt innehåll som virus eller maskar.

9.4 Användaren får inte utnyttja Tjänsten för att få tillgång till obehörig information.

9.5 Användaren får inte söka av eller leta efter svagheter i Tjänsten för att på sådant sätt utnyttja dessa, komma över information som inte är publicerat för offentligt ändamål eller använda, sälja vidare eller lagra denna information avseende Bolagets Tjänster, Kunder, Användare och annan icke publik information tillhörande Bolaget.

9.6 Användaren måste ha en giltig mailadress.

9.7 Trivox har 7 dagar på sig att ta fram bud från de anslutna bilhandlarna. Ett prisförslag som användaren godkänt gäller. Trivox behåller sig rätten att ta ut en avbrottsavgift om användaren hoppar av ett bud som redan godkänts. Avgiften finns för det arbete Trivox AB lagt ner på att få tag i buden samt att köparen räknar med att få bilen. Avbrottsavgiften kan maximalt vara 3.500 kronor, summan baseras på hur långt i säljprocessen vi kommit.

9.8 Användaren godkänner med detta avtal att korrekta uppgifter angivits vid användning av Trivox ABs tjänster. Exempelvis att eventuella defekter på bilen anges när denna läggs upp för försäljning/för att få prisförslag av Trivox ABs anslutna bilhandlare. Om defekter som inte angivits upptäcks så gäller inte prisförslaget och Trivox behåller sig rätten att ta ut en symbolisk avbrottsavgift om affären inte blir av.

9.9 Vi erbjuder bilhandlare test på bilen genom tredje part. Alla bilar kommer inte att testas utan det är någonting som handlaren kan välja om de vill göra eller inte. Handlaren står för kostnaden av testet förutsatt att det inte hittas några avvikelser från de uppgifter du gett oss i säljprocessen. Är bilen i ett annat skick än vad som angivits så gäller inte handlarens prisförlag och affären avbryts eller minskar till ett nytt pris. Kunden står för kostnaden av testet vid avbruten försäljning.

9.10 Det tillkommer ingen kostnad att sälja sin bil för privatpersoner. Trivox får betalt från bilhandlare antingen genom en månatlig abonnemangsavgift eller en fast avgift.

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Bolaget äger samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, design, konstverk, funktionalitet och dokumentation.

10.2 Användaren får inte kopiera, modifiera, eller rekonstruera någon del av Tjänsten.

10.3 Användaren godkänner att Bolaget vid behov hämtar och använder statistik från bland annat tredje part i syfte att förbättra tjänsten.

10.4 Bolaget och Användaren åtar sig att respektera tredje mans immateriella rättigheter och egendom. Bolaget ansvarar inte för om Användaren inte respekterar tredje mans immateriella rättigheter och egendom.

11 SEKRETESS

11.1 Parterna förbinder sig att inte, varken under Avtalets giltighet eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som Parterna erhållit från den andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som Parts affärshemlighet. Part ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Med Parts affärshemlighet avses sådan information som Parten själv inte gjort allmänt känd eller gjorts allmänt känd av andra Parten genom brott mot detta avtal.

11.2 I de fall Bolaget enligt lag är skyldig att lämna uppgifter anses Användaren ha samtyckt till att sådan uppgift lämnas.

12 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

12.1 Detta avtal reglerar endast förhållandet mellan Bolaget och dess Användare.

12.2 Bolaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av att Bolaget genom Tjänsten försett Användaren med felaktiga prisuppgifter avseende till exempel försäkringspremie eller dylikt.

12.3 Bolaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som har uppstått till följd av obehörig åtkomst till Kontot, om den obehöriga åtkomsten beror på en handling som är utförd av Användaren.

12.4 Tillgången till Tjänsten kan tillfälligt komma att begränsas på grund av tekniskt förbättrings- eller underhållsarbete. Bolaget kommer att verka för att dessa avbrott ska bli så kortvariga som möjligt.

12.5 Bolagets sammanlagda och totala ansvar ska inte i något fall överstiga ett prisbasbelopp.

12.6 Bolaget utfärdar inga garantier för Tjänsten utöver vad som framgår av dessa Allmänna villkor.

13 ÖVERLÅTELSE TILL TREDJE MAN

13.1 Användarens rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Bolaget äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man. Bolaget äger vidare rätt att anlita underleverantörer, rådgivare och andra sakkunniga för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal och för att i övrigt tillhandahålla Tjänsten. Användaren har samma rättigheter mot tredje man som mot Bolaget enligt punkt tre (3) i detta avtal.

14 VILLKORS OGILTIGHET

14.1 Skulle något villkor i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltigt, ska det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors ogiltighet.

15 TVIST OCH TOLKNING

15.1 Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.

15.2 Detta Avtal och eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsten ska tolkas och regleras i enlighet med svensk rätt.

15.3 Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans.

16 FULLSTÄNDIG REGLERING

16.1 De allmänna villkoren i detta avtal utgör hela Avtalet mellan Användaren och Bolaget och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan Användaren och Bolaget som rör Tjänsten.

Kontakt & hjälp

Copyright © All rights reserved.