PERSONUPPGIFTSPOLICY TRIVOX AB

1. Definitioner och centrala begrepp

1.1 Trivox AB benämns nedan “Bolaget”

1.2 Kunden benämns nedan “Användaren”

1.3 Med ”personuppgift” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med detta menas uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, IP-adresser eller e-postadress.

2. Grundläggande information

2.1 Bolaget åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Bolaget värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Personuppgiftspolicyn beskriver varför Bolaget inhämtar information om dig, hur informationen behandlas och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Genom att Användaren godkänner denna policy är Användaren införstådd med att Bolaget använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

3. Vilka personuppgifter inhämtas?

3.1 Bolaget inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med tjänstens ändamål. I samband med Användarens användning av Bolagets tjänst kan personuppgifter inhämtas och lagras.

3.2 De uppgifter som kan komma att behandlas är följande: Namn, e-mailadresser, telefonnummer, adresser, betalningsuppgifter, biluppgifter, körsträcka, IP-adresser, sökningar som utförs, organisationsnummer och personnummer

4. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

4.1 Bolaget samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla Bolagets tjänst samt för att säkerställa att tjänsten kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. För att Bolaget ska ha rätt att behandla Användarens personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar Bolaget varför och på vilka grunder Bolaget stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

4.2 För att fullgöra avtalet så måste Bolaget behandla personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan Bolaget och Användaren. För dig som är kund är behandlingen nödvändig för att Bolaget ska kunna tillhandahålla en fungerande tjänst, kunna kommunicera med dig, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder som kan erbjudas, administrera dina ärenden och tillhandahålla support och god kundservice.

4.3 Bolaget behandlar uppgifter i enlighet med det avtal som skrivs i samband med registreringen på hemsidan. Samt vid marknadsföring/erbjudanden/information om Bolagets tjänster genom mailutskick av nyhetsbrev och liknande.

4.4 För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser Bolaget behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen.

5. Hur länge bevaras personuppgifterna?

5.1 Bolaget lagrar uppgifter kopplade till användaren så länge som det kan anses ändamålsenligt samt förenligt med gällande lagar och förordningar.

5.2 Bolagets kommer att hantera personuppgifter så länge som de behövs för den dagliga verksamheten. Avslutar Användaren sitt abonnemang hos Bolaget raderas informationen efter en viss karenstid, som längst efter 12 månader.

6. Vem tar del av personuppgifterna?

6.1 Bolaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till Trivox AB:s samarbetspartners som exempelvis kan vara, bilhandlare för att de bland annat ska kunna offerera registrerade Användare på Trivox gällande att eventuellt få köpa Användarens bil. Försäkringsbolag för att de ska kunna lämna prisuppgift för en specifik bil i Användarens egna namn mm.

6.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje land vid användning av tjänster med leverantörer utanför EU. Detta under förutsättning att mottagaren uppfyller den säkerhetsnivå som ställs enligt dataskyddsförordningen.

7. Säkerhet

Bolaget vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst samt olämplig användning. Åtgärderna vidtas i syfte att säkerställa Användarens personliga integritet och utförs i enlighet med Bolagets interna rutiner.

8. Dina rättigheter

8.1 Bolaget ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att Användaren har rätt att:

1. Få tillgång till sina behandlade personuppgifter. Det innebär även att Användaren har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av sina personuppgifter.

2. Begära att Bolaget rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

3. Få sina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då Användaren inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för Bolaget att behandla personuppgifterna.

4. Få behandlingen av sina personuppgifter begränsad. Det innebär att Användarens personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.

5. Begära att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

6. Inga eventuella klagomål om behandlingen av sina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. (www.datainspektionen.se)

9. Ändring av personuppgiftspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer Användaren underrättas om detta. Om Användaren inte godtar ändringarna har Användaren rätt att invända mot behandlingen genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter - Personuppgiftsansvarig

Sandi Merzihic

E-post: sandi.merzihic@trivox.se